Gegevensbeschermingsverklaring van Novus Dahle GmbH

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

 

Algemene informatie

Met de volgende informatie willen wij op eenvoudige wijze toelichten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt de onder deze tekst vermelde verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen. 

 

Het verzamelen van gegevens op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verzameld door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van de website. 

 

Hoe verzamelen wij gegevens?

Een deel van de gegevens die wij verzamelen, wordt door u zelf verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op een contactformulier. 

Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatische verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze site bezoekt). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website bezoekt. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website naar behoren werkt. Weer andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. 

 

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Daarnaast hebt u het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hierover en bij andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen via datenschutznoSpam@novus-dahle.com. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

U hebt bovendien het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Details hierover zijn de vinden in de gegevensbeschermingsverklaring onder het kopje "Recht op beperking van de verwerking". 

 

Analysetools en tools van derden

Als u onze website bezoek, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Daarvoor worden vooral cookies en zogenaamde analyseprogramma`s gebruikt. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet worden herleid tot uw persoon. 

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of de analyse voorkomen door geen gebruik te maken van bepaalde tools. Uitgebreide informatie over deze tools en uw opties voor het aantekenen van bezwaar vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring. 

 

2. Algemene en verplichte gegevens

 

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een serieuze zaak. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Als u gebruikmaakt van deze website, worden er bepaalde persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens op basis waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt. 

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan bevatten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. 

 

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: 

Novus Dahle GmbH

Breslauer Str. 34-38

49808 Lingen

Germany

E-mailadres: datenschutznoSpam@novus-dahle.com 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.). 

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. 

ecoprotec GmbH

De heer Mario Thiele

Pamplonastraße 19

33106 Paderborn

Germany

E-mailadres: datenschutznoSpam@novus-dahle.com 

 

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt door u gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informele mededeling via e-mail is in dat geval voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voorafgaand aan de herroeping heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet aangetast. 

 

Het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 sub e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook met betrekking tot profilering op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking van gegevens berust, is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt worden de betreffende persoonlijke gegevens niet langer verwerkt, tenzij wij dringende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar op basis van art. 21 lid 1 AVG). 

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonlijke gegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die verband houdt met direct marketing. Wanneer u bezwaar aantekent, worden de persoonlijke gegevens daarna niet meer gebruikt ten behoeve van directe reclame (bezwaar op basis van art. 21 lid 2 AVG). 

 

Het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van gegevensverwerking die in strijd is met de AVG, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin de betrokkene gewoonlijk verblijft, werkt of de beweerde inbreuk is begaan. Dit recht van bezwaar geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. 

 

Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die wij met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken zelf te ontvangen in een gangbaar, machineleesbaar formaat dan wel rechtstreeks over te laten dragen aan een derde. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen als het technisch uitvoerbaar is. 

 

SSL- resp. TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content als bestellingen of aanvragen die aan ons - de exploitant van de site - worden gericht, maakt deze site gebruik van SSL- resp. TSL-encryptie. U hebt te maken met een versleutelde verbinding als de adresregel van uw browser van "http://" naar "https://" wisselt en het symbool voor een slotje verschijnt in uw adresbalk. 

Als de SSL- resp. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden onderschept. 

 

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Als u na het sluiten van een betaalde overeenkomst verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. uw rekeningnummer in geval van een incassomachtiging) aan ons te verstrekken, dan worden deze gegevens gebruikt om de betaling te verwerken. 

Betalingsverkeer met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. U hebt te maken met een versleutelde verbinding als de adresregel van uw browser van "http://" naar "https://" wisselt en het symbool voor een slotje verschijnt in uw adresbalk. 

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden onderschept. 

  

Recht op informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie

Op basis van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, de herkomst en de ontvanger van de gegevens, de reden voor de verwerking ervan en eventueel ook een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en in geval van overige vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens kunt u altijd contact opnemen via het in het colofon vermelde adres. 

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen: 

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens in twijfel trekt, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze controle bent u gerechtigd om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. 
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering van de gegevens beperking van de gegevensverwerking eisen. 
  • Als wij uw persoonlijke gegevens alleen nog maar nodig hebben om rechtsvorderingen uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, hebt u het recht om in plaats van verwijdering van de gegevens beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. 
  • Indien u bezwaar hebt aangetekend op basis van art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. 

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen wij de betreffende gegevens - afgezien van het opslaan ervan - alleen verwerken met uw toestemming, om rechtsvorderingen uit te oefenen, in te stellen of te onderbouwen, om rechten van andere natuurlijke of juridische personen te beschermen of om een belangrijk publiekelijk belang van de Europese Unie of een van haar lidstaten te behartigen. 

 

Bezwaar tegen e-mails met reclameboodschappen

Het gebruik van contactgegevens die in het kader van het verplichte colofon zijn verstrekt voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd marketing- en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De exploitant van deze sites behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spammail. 

 

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

 

Cookies 

De internetpagina´s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden opgeslagen. 

De meest van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat totdat ze door u worden gewist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten of activeren dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden gewist. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van de website beperken. 

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of de beschikbaarheid van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie), worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten zonder technische storingen en op geoptimaliseerde wijze te kunnen aanbieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, komen deze in de gegevensbeschermingsverklaring apart aan bod. 

 

Server-log-bestanden

De provider van de sites verzamelt en bewaart automatisch gegevens in zogenaamde server-log-bestanden, die door uw browser aan ons worden doorgegeven. Het betreft hier: 

▪ het browsertype en de browserversie 

▪ het gebruikte besturingssysteem 

▪ de referrer-URL 

▪ de hostnaam van de computer die voor de toegang wordt gebruikt 

▪ het tijdstip van de serveraanvraag 

▪ het IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. 

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor is het noodzakelijk dat er server-log-bestanden worden opgeslagen. 

 

Contactformulier

Als u een aanvraag verstuurt via het contactformulier, worden de gegevens in het formulier met inbegrip van de ingevulde contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven. 

De verwerking van de gegevens in het contactformulier vindt dus uitsluitend plaats met uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informele mededeling via e-mail is in dat geval voldoende. De legitimiteit van de gegevensverwerking die voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden, wordt niet aangetast als u uw toestemming herroept. 

De gegevens die u invoert in het contactformulier worden door ons bewaard totdat u ons vraag ze te wissen, u uw toestemming voor het bewaren ervan herroept of de reden voor het bewaren van de gegevens wegvalt (bijv. als uw verzoek volledig is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - staan los hiervan. 

 

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag af te handelen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven. 

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst dan wel noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen vindt verwerking plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of een legitiem belang van ons (art. 6 lid 1 sub f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve afhandeling van aan ons gerichte aanvragen. 

De in het kader van contactverzoeken aan ons verstrekte gegevens worden door ons bewaard totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor het bewaren van de gegevens herroept of de reden voor het bewaren van de gegevens wegvalt (bijv. als uw aanvraag volledig is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - staan los hiervan. 

 

Registratie op deze website

U kunt uzelf op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende functies van de site. De gegevens die u hiervoor invoert gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte gegevens waarom in het kader van de registratie wordt verzocht, moeten volledig worden ingevoerd. In het andere geval wordt de registratie afgewezen. 

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van de aanbieding of bij technisch noodzakelijke aanpassingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt vermeld, om u op de hoogte te stellen. 

De verwerking van de gegevens die in het kader van de registratie zijn verstrekt, vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt door u verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informele mededeling via e-mail is in dat geval voldoende. De legitimiteit van de gegevensverwerking die dan al heeft plaatsgevonden, wordt daardoor niet aangetast. 

De in het kader van de registratie verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen staan los hiervan. 

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen in de omvang die voor het afsluiten, de inhoudelijke invulling of de wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk is (looptijdgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze websites (gebruiksgegevens) verwerken en gebruiken wij alleen als dit noodzakelijk is om het gebruik van diensten door de gebruiker mogelijk te maken of in rekening te brengen. 

De verzamelde klantgegevens worden na beëindiging van de overeenkomst of de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen staan los hiervan. 

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor online-shops, handelaars en goederenverzending

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden - bijvoorbeeld aan de onderneming die de levering van de artikelen verzorgt of het kredietinstituut dat de betaling afhandelt - als dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Verdergaande overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens nooit doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. 

 

Overdracht van gegevens bij het sluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale content

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden - bijvoorbeeld aan het kredietinstituut dat in onze opdracht de betalingsprocessen afhandelt - als dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Verdergaande overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens nooit doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. 

 

 

4. Onze aanwezigheid op social media

 

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden publiekelijk toegankelijke profielen binnen sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken vindt u verderop in deze verklaring.

Sociale netwerken als Facebook, Google+ e.d. zijn doorgaans in staat om uw gebruikersgedrag uitgebreid te

analyseren als u de betreffende websites of een website met geïntegreerde social-media-content (bijv. like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Als u ons bezoekt via social media, worden er tal van verwerkingsprocessen geïnitieerd die relevant zijn als het gaat om gegevensbescherming. Meer bepaald:

Als u bent aangemeld bij uw social-media-account en onze social-media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het social-media-portal dit bezoek koppelen aan uw account. Uw persoonlijke gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden ook worden geregistreerd als u niet

bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social-media-portal. De gegevens worden dan bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de gegevens die op deze manier zijn verzameld, kunnen exploitanten van social-media-portals gebruikersprofielen met uw voorkeuren en interesses aanmaken. Op deze manier kunnen reclameboodschappen op basis van uw interesses binnen en buiten de betreffende social-media-aanwezigheid worden getoond. Indien u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de reclameboodschappen op basis van uw interesses op alle apparaten worden getoond waarop u ingelogd bent (geweest).

Houd er bovendien rekening mee wij niet alle verwerkingsprocessen op social-media-portals kunnen volgen. Afhankelijk van de provider kunnen er dan ook eventueel aanvullende verwerkingsprocessen door de exploitanten van de social-media-portals worden uitgevoerd. Details hierover zijn te vinden in de

gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende social-media-portals.

 

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op social media is bedoeld om zo uitgebreid mogelijk op internet vertegenwoordigd te zijn. Het betreft hier een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG. Door de social netwerken geïnitieerde analyseprocessen berusten in bepaalde gevallen op afwijkende rechtsgrondslagen die de exploitanten van de sociale netwerken moeten vermelden (bijv. een akkoordverklaring zoals bedoeld in 6 lid 1 sub a AVG).

 

De verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Als u ons bezoekt op social media (bijv. op Facebook) zijn wij samen met de exploitant van het social-media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens uw bezoek worden geïnitieerd. U kunt uw rechten (informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar) altijd zowel jegens ons als jegens de exploitant van het betreffende social-media-portal (bijv. Facebook) uitoefenen.

Houd er rekening mee dat wij ondanks de met de social-media-portal-exploitanten gedeelde verantwoordelijkheid

geen onbeperkte invloed kunnen uitoefenen op de gegevensverwerkingsprocessen van social-media-portals. Onze mogelijkheden worden voornamelijk bepaald door het beleid van de betreffende provider.

 

Opslagduur

De gegevens die wij rechtstreeks verzamelen via de social-media-aanwezigheid worden door onze systemen gewist, zodra de reden voor het bewaren ervan wegvalt, u ons verzoekt de gegevens te wissen of u uw toestemming voor het bewaren van de gegevens herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat achter totdat u ze wist. Dwingende wettelijke bepalingen - i.h.b. bewaartermijnen - staan los hiervan.

Hoe lang de gegevens worden bewaard die de exploitanten van sociale netwerken voor eigen doeleinden hebben opgeslagen, kunnen wij niet beïnvloeden. Voor gedetailleerde informatie kunt u rechtstreeks bij de exploitanten van de sociale netwerken terecht (raadpleeg bijv. hun gegevensbeschermingsverklaring, zie verderop).

 

 

De afzonderlijke sociale netwerken

 

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook is gecertificeerd conform het EU-US-Privacy Shield.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij resp. Facebook verantwoordelijk zijn als u onze Facebook-pagina bezoekt. Via de volgende link kunt u deze overeenkomst inzien:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen via uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Aanvullende informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Twitter

Wij maken gebruik van de korteberichtendienst Twitter. De provider is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter is gecertificeerd conform het EU-US-Privacy-Shield. U kunt uw Twitter-privacyinstellingen zelf aanpassen via uw gebruikersaccount.

Klik daarvoor op de volgende link en log in:

https://twitter.com/personalization

Aanvullende informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter:

https://twitter.com/de/privacy

 

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Pinterest

Wij hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”). Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 

XING

Wij hebben een profiel op XING. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

LinkedIn

Wij hebben een profiel bij LinkedIn. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd conform het EU-US-Privacy-Shield. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Om de reclamecookies van LinkedIn te deactiveren, kunt u gebruikmaken van de volgende link:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Analysetools en reclame

 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 

De rechtsgrondslag voor het opslaan van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool is art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclameboodschappen te optimaliseren. 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die vallen onder het verdrag over de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website en van internet te leveren aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. 

Browser-plug-in 

U kunt met een bepaalde instelling van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de doorgifte van de door cookies gegenereerde gegevens en het gebruik van gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link een browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken: Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat voorkomt dat bij een toekomstig bezoek aan deze website uw gegevens worden geregistreerd. Google Analytics deactiveren. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van gegevens en houden ons bij het gebruik van Google Analytics strikt aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "Demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die conclusies met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses afgestemde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar specifieke personen. U kunt deze functie altijd via de weergave-instellingen van uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden op de onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens" beschreven wijze. 

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gegevens op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikerscodes (bijv. een gebruiker-ID) of reclame-IDs (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na afloop van 14 

maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de  

 

Hotjar 

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com ). 

Hotjar is een tool voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op onze website. Met Hotjar kunnen wij o.a. uw muis- en scrollbewegingen en klikgedrag registeren. Hotjar kan daarbij ook nagaan hoe lang u met de cursor op een bepaalde plek bent blijven staan. Op basis van deze gegevens genereert Hotjar zogenaamde heatmaps op basis waarvan te achterhalen is welke onderdelen van een website het meest in trek waren bij websitebezoekers. 

Daarnaast kunnen wij nagaan hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u de pagina hebt verlaten. Wij kunnen ook vaststellen op welk punt u het invullen van een contactformulier hebt afgebroken (zogenaamde conversion-funnels). 

Daarnaast kan met behulp van Hotjar directe feedback van websitebezoekers worden verkregen. Deze functie is bedoeld om het reclameaanbod van de website-exploitant te verbeteren. 

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden opgeslagen. Ze zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met behulp van deze cookies kan in het bijzonder worden achterhaald of onze website met een bepaald eindapparaat is bezocht en of de functies van Hotjar in de betreffende browser gedeactiveerd zijn. Hotjar-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze wist. 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten of activeren dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden gewist. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van de website beperken. 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Hotjar en het opslaan van Hotjar-cookies is art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclameboodschappen te optimaliseren. 

Hotjar deactiveren 

Indien u de registratie van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u de aanwijzingen: https://www.hotjar.com/opt-out  

Houd er rekening mee dat u Hotjar voor iedere browser resp. ieder eindapparaat afzonderlijk moet deactiveren. 

Meer informatie over Hotjar en de gegevens die worden geregistreerd vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy  

Overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Hotjar een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht gesloten om de strenge Europese regels inzake gegevensbescherming te implementeren. 

  

Google Analytics Remarketing 

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Deze functie biedt de mogelijkheid om reclamedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn aangemaakt te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen wij op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. uw mobiele telefoon) op u zijn afgestemd ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. een tablet of pc) tonen. 

Als u toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw internet- en appgeschiedenis hiervoor aan uw Google-account. Daardoor kunnen op ieder eindapparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond. 

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-geauthenticeerde ID's van de gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google-Analytics-gegevens, om doelgroepen voor apparaatoverkoepelende reclameboodschappen de definiëren en te genereren. 

Een kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverkoepelende telemarketing/targeting door gepersonaliseerde reclameboodschappen in uw Google-account te deactiveren; gebruik daarvoor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

De geregistreerde gegevens in uw Google-account worden uitsluitend samengevat op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt verstrekken of kunt herroepen (art. 6 lid 1 sub a AVG). Gegevensverzamelingsprocessen die niet worden gekoppeld aan uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt dan wel bezwaar hebt gemaakt tegen de koppeling) berust het verzamelen van gegevens op art. 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang komt voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden. 

Aanvullende informatie en het gegevensbeschermingsbeleid vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking 

Deze website maakt gebruikt van Google Adwords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

In het kader van Google Adwords maken wij gebruik van zogenaamd conversion-tracking. Als u op een door Google ingelaste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor conversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden achtergelaten. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig en worden niet gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website bezoekt terwijl de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar de betreffende pagina. 

Iedere Google-AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies zijn niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De gegevens die met behulp van conversion-cookies worden verzameld zijn bedoeld om conversion-statistieken voor AdWords-klanten te genereren die gebruikmaken van conversion-tracking. De klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers er in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen geen gegevens waarmee de identiteit van gebruikers kan worden achterhaald. Als u niet wilt deelnemen aan deze vorm van tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik door de cookie voor conversion-tracking door Google via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser gewoon te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. 

De rechtsgrondslag voor het opslaan van "conversion-cookies" en het gebruik van deze trackingtool is art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclameboodschappen te optimaliseren. 

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten of activeren dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden gewist. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van de website beperken. 

 

Facebook Pixel 

Voor conversiemetingen maakt onze website gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 

Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd, die door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de provider zijn gestuurd. Zo kan voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek worden geëvalueerd hoe effectief reclameboodschappen op Facebook zijn en kunnen toekomstige reclame-acties worden geoptimaliseerd. 

De verzamelde gegevens zijn voor als exploitant van deze website anoniem en stellen ons niet in staat om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat ze kunnen worden gekoppeld aan het betreffende gebruikersprofiel en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijn van Facebook voor het gebruik van gegevens. Daardoor kan Facebook zowel op pagina´s van Facebook als buiten Facebook reclameboodschappen laten zien. Als website-exploitant hebben wij geen invloed op dit gebruik van gegevens. 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebook-pixel is art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve marketingacties via social media. 

Raadpleeg de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook voor aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

U kunt daarnaast de remarketing-functie "Custom Audiences" in de instellingen voor reclameboodschappen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u ingelogd zijn bij Facebook. 

Indien u niet in het bezit bent van een Facebook-account, kunt u reclame van Facebook op basis van uw gebruik via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

Yandex Webmaster Tools

Deze website maakt gebruikt van Yandex Metrica. Dit is een in Rusland gevestigde webanalysedienst. De webanalysedienst wordt geëxploiteerd door Yandey LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskou, 119021, Rusland. Aanvullende informatie over de provider is te vinden op www.yandex.com. In het kader van de webanalysedienst worden gepseudonimiseerde gebruikersgegevens verzameld. Het doel is optimalisatie van het gebruikersgedrag en het gebruik van de verzamelde gegevens voor marketingdoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang zijn de eerder vermelde doeleinden. Om gebruikersgegevens te verzamelen, wordt er een cookie geplaatst dat informatie kan verschaffen over de door u gebruikte browser en de mogelijkheid biedt om statistische gegevens te verzamelen. Deze worden opgeslagen op de servers van Yandex in de Russische Federatie en daarheen gestuurd. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kunnen de gegevens niet worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door cookies in uw browser te deactiveren. Alternatief kunt u een opt-out-cookie plaatsen dat het verzamelen van gegevens door de provider opschort. Dit geldt zolang de opt-out-cookie is geplaatst. De cookie kan via de volgende link worden geplaatst: yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

 

Bing Ads

Deze website maakt gebruikt van de conversie- en trackingtool Bing Ads. De provider van deze tool is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft is gecertificeerd volgens de zogenaamde EU-US Privacy Shield-overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst is Microsoft verplicht om de in de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. 

In het kader van de tool worden er cookies geplaatst voor een conversiemeting. Indien u op een door ons ingelaste reclameboodschap in Bing klikt, wordt er een cookie geplaatst waarmee wij kunnen analyseren hoe vaak er op onze reclameboodschappen wordt geklikt. Hiermee komen wij alleen te weten hoeveel gebruikers er in totaal op onze reclame hebben geklikt. Er worden hierbij geen IP-adressen verzameld.

Mocht u in het kader van Bing-Ads toestemming hebben gegeven, bijvoorbeeld door akkoord te gaan met cookies, dan is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a AVG). Als dat niet is gebeurd, is de rechtsgrondslag ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang is optimalisatie en analyse van ons online-aanbod en dan vooral van getoonde reclameboodschappen. 

Als u niet wilt deelnemen aan deze tracking, kunt u een opt-out-cookie plaatsen. Deze voorkomt tracking door Bing-Ads en kan via de volgende link worden geplaatst: choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies van Bing Ads is te vinden via deze link: privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Het betreft hier aanvullende informatie van provider Microsoft.

 

Bing Webmaster Tools

Op onze website worden de Bing Webmaster Tools van Microsoft gebruikt voor het optimaliseren van zoekmachines. Deze maken geen gebruik van persoonlijke gegevens. Aanvullende informatie over de dienst is te vinden in het privacybeleid van Microsoft Corporation.

De Bing Webmaster Tools van Microsoft laten cookies achter op uw computer, die Microsoft nodig heeft om de Bing-diensten beschikbaar te stellen, maar ook om relevantere zoekresultaten aan te kunnen bieden. Als u hieraan niet wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookies via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser gewoon te deactiveren.

Daarnaast maakt Microsoft gebruik van Web Beacons, dat cookies plaatst en analyses verricht. Met behulp van Web Beacons kan Microsoft bij Bing-diensten relevantere resultaten beschikbaar stellen en de kwaliteit, veiligheid en integriteit van die diensten verbeteren. De informatie wordt gebruikt om de relevantie van zoekresultaten te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast kunnen hiermee veiligheidslacunes worden opgespoord om u te beschermen tegen gevaren, bijvoorbeeld in de vorm van botnet-aanvallen, klikfraude, wormen en andere dreigingen. (bron: Microsoft)

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen via Bing door een opt-out-cookie te plaatsen die het registreren van uw gegevens op deze website blokkeert. De cookie is verkrijgbaar via: ssl.bing.com/profile/history6. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbriefgegevens 

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig en daarnaast gegevens waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het verstrekte e-mailadres en akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. 

Overige gegevens worden niet resp. alleen op basis van vrijwilligheid verzameld. De gegevens worden vervolgens gebruikt om te aangevraagde informatie te versturen en worden niet doorgegeven aan derden. 

De verwerking van de gegevens in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vindt dus uitsluitend plaats met uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). De toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik van de gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment herroepen, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De legitimiteit van de gegevensverwerking die tot dan heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet aangetast. 

De gegevens die u hebt verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, slaan wij op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en daarna gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden bewaren, staan los hiervan. 

 

Klick-Tipp

Deze website maakt gebruik van Klick-Tipp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De provider is KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Verenigd Koninkrijk. 

Klick-Tipp is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u hebt ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen, worden opgeslagen op de servers van Klick-Tipp. 

Gegevensanalyse door Klick-Tipp 

Als wij nieuwsbrieven verzenden met behulp van Klick-Tipp, dan kunnen wij nagaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. 

Met Klick-Tipp kunnen wij de nieuwsbriefontvangers op basis van verschillende categorieën onderverdelen (het zogenaamde tagging). De nieuwsbriefontvangers kunnen worden onderverdeeld op basis van bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren (bijv. of ze al dan niet vegetariër zijn) of klantrelatie (bijv. klant of prospect). Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de betreffende doelgroepen. Aanvullende informatie is te vinden op: https://www.klick-tipp.com en https://www.klick-tipp.com/handbuch

Als u geen analyse door Klick-Tipp wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Ons nieuwsbriefbericht bevat een speciale link hiervoor. U kunt zich ook rechtstreeks via de website afmelden voor de nieuwsbrief. 

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. De legitimiteit van de gegevensverwerking die tot dan heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet aangetast. 

Opslagduur

De gegevens die u aan ons hebt verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en daarna zowel op onze servers als op de servers van Klick-Tipp gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden bewaren, staan los hiervan.  

Raadpleeg voor nadere informatie het gegevensbeschermingsbeleid van Klick-Tipp op: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung

Sluiting van een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Klick-Tipp een overeenkomst gesloten voor het verwerken van gegevens in onze opdracht en Klick-Tipp met deze overeenkomst verplicht de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. 

 

7. Plug-ins en tools 

 

YouTube met aanvullende gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube. De provider van de sites is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Wij gebruiken YouTube in de modus voor aanvullende gegevensbescherming. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen gegevens over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video hebben bekeken. Doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus voor aanvullende gegevensbescherming echter niet per se uitgesloten. Zo maakt YouTube bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of u een video bekijkt of niet. 

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina´s u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. 

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat achterlaten. Via deze cookies kan YouTube gegevens ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken op de stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig totdat u ze wist. 

Eventueel worden na het starten van een YouTube-video nog meer gegevensverwerkingsprocessen geïnitieerd, die wij niet kunnen beïnvloeden. 

Het gebruik van YouTube berust op het belang bij een aansprekende presentatie van onze online-aanbiedingen. Het betreft hier een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG. 

Aanvullende informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Vimeo 

Onze website maakt gebruikt van plug-ins van het videoportal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plug-in van Vimeo, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze pagina´s u hebt bezocht. Bovendien ontvang Vimeo uw IP-adres. Dat is ook het geval als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De gegevens die door Vimeo worden geregistreerd, worden naar Vimeo-servers in de Verenigde Staten verzonden. 

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, kan Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen uzelf af te melden bij uw Vimeo-account. 

Het gebruik van Vimeo berust op het belang bij een aansprekende presentatie van onze online-aanbiedingen. Het betreft hier een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

 

Google Web Fonts 

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze site gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt hierbij geen verbinding gemaakt met de servers van Google. 

 

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst van Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps berust op het belang bij een aansprekende presentatie van onze online-aanbiedingen en bij een goede vindbaarheid van de op onze website aangegeven locaties. Het betreft hier een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.